Salgs- og leveringsbetingelser

Forretningsbetingelser for rådgivningsydelser

1. Indledning

1.1. Disse forretningsbetingelser for GlobalSequr A/S (CVR-nr. 25671325) (GS) gælder for de rådgivningsydelser, GS leverer til sin kunde (Kunden). Det til Kunden udarbejdede aftalebrev med eventuelle bilag (Aftaledokumentet) og disse forretningsbetingelser udgør aftalen mellem GS og Kunden (Aftalen). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftaledokumentet og forretningsbetingelserne skal vilkårene i Aftaledokumentet gælde.

2. GS’s ydelser

2.1. GS’s ydelser (Ydelser(ne)) er beskrevet i Aftaledokumentet og omfatter endvidere andre ydelser, som det i tilknytning hertil aftales, at GS skal levere.

2.2. Ydelserne må alene anvendes af Kunden og kun til det mellem Kunden og GS aftalte eller forudsatte formål.

3. Bemanding, underleverandører mv.

3.1. Hvis Aftaledokumentet indeholder en angivelse af hvilke af GS’s partnere og medarbejdere, som leverer Ydelserne, kan GS erstatte disse med andre partnere og medarbejdere, dog uden at Kunden påføres meromkostninger.

3.2. Kunden kan ikke rejse krav mod GS’s partnere og medarbejdere, i relation til Ydelserne og Aftalen, medmindre den pågældende har et direkte, ufravigeligt ansvar over for Kunden. GS’s partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.

3.3. GS er med Kundens samtykke berettiget til at antage underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. (GS’s underleverandører er samlet benævnt ”Underleverandører”).

3.4. GS er i forhold til Kunden ansvarlig for de af GS antagne Underleverandørers ydelser. De af GS antagne Underleverandører vil alene handle på vegne af GS og efter GS’s instruks. I det omfang en af GS anvendt Underleverandør kommunikerer med Kunden, anses dette for at ske på vegne af GS.

3.5. Kunden kan ikke rejse krav mod GS’s antagne Underleverandører og Underleverandørers partnere og medarbejdere i relation til Ydelserne og Aftalen, medmindre den pågældende har et direkte ufravigeligt ansvar over for Kunden. GS’s antagne Underleverandører og disse Underleverandørers partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.

3.6. For GS hostingydelser gælder, at alle priser kan reguleres med en måneds varsel. GS skal informere Kunden omkring disse reguleringer med minimum en måneds varsel før ændringer træder i kraft. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog, i tilfælde af at ændringen er væsentlig, vælge at opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel over GS. Prisforhøjelser kan dog ske uden varsel, såfremt disse sker som følge af forhold udenfor GS´s kontrol, herunder regulatoriske eller retslige forhold samt stigninger stammende fra GS´s Underleverandører.

4. Kundens assistance og forpligtelser

4.1. Kunden stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for GS. GS undersøger og verificerer ikke, om de oplysninger, materialer mv., som Kunden og Kundens rådgivere og leverandører leverer, er rigtige, nøjagtige og fuldstændige.

4.2. Kunden er ansvarlig for styring og instruktion af de af Kunden antagne øvrige rådgivere og leverandører og hæfter i forhold til GS for sådanne rådgiveres og leverandørers ydelser.

4.3. Såfremt GS’s (eller eventuelle Underleverandørers) partnere og medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af Aftalen opholder sig på Kundens adresse eller andet sted anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold, GS’s adgang til og brug af systemer (herunder software og data) mv. ikke er i strid med lovgivning, aftaler og tredjemands rettigheder.

5. Honorar og fakturering

5.1. Honorar for Ydelserne fastsættes som beskrevet i Aftaledokumentet. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen, medmindre dette fremgår af Aftaledokumentet. Hvis Aftaledokumentet ikke angiver størrelsen af GS’s honorar, eller hvordan GS’s honorar fastsættes, vil honoraret være baseret på medgået tid, herunder transport/rejse. Timesatser fastsættes blandt andet ud fra partneres og medarbejderes erfaring og ekspertise. GS regulerer timesatser 1. juli hvert år uden varsel eller meddelelse. Hvis det ikke er specifikt pointereret i Aftaledokumentet, er GS’s timeforbrug et overslag.

5.2. Ud over det i pkt. 5.1. nævnte honorar samt eventuel moms fakturerer GS Kunden for omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med Aftalen, herunder til GS’s Underleverandører, transport, ophold, forplejning, materialer, kurér mv.

5.3. Som udgangspunkt fakturerer GS løbende i forbindelse med opfyldelse af Aftalen. GS forbeholder sig ret til at aconto fakturere. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling kan GS beregne renter i henhold til renteloven.

5.4. GS kan fremsende fakturaer som vedhæftede PDF-filer. Kunden skal i Aftaledokumentet oplyse GS den e-mailadresse, hvortil GS elektronisk skal sende fakturaer og kontoudtog.

6. Aftalens ophør

6.1. Såfremt der ikke foreligger et Aftaledokument, kan såvel Kunden som GS til enhver tid opsige Aftalen med 8 dages skriftligt varsel.

6.2. Såfremt aftalen bringes til ophør før dens ordinære udløb, er GS berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til Aftalens ophør samt for GS’s omkostninger som følge af Aftalens ophør før ordinært udløb, herunder omkostninger til GS’s Underleverandører mv., jf. pkt. 5.

7. Fortrolighed mv.

7.1. GS og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger vedrørende den anden parts forhold, GS’s interne procedurer tilsikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som GS erhverver i forbindelse med Aftalen, og GS’s partnere, medarbejdere og underleverandører er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder bl.a. med respekt af regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre. Fortrolige oplysninger må videregives i det omfang, det følger af gældende lovgivning eller er nødvendigt i forbindelse med levering af Ydelserne, eksempelvis til GS’s Underleverandører.

7.2. GS’s Ydelser (uanset medie) skal behandles fortroligt af Kunden og må ikke videregives, drøftes eller vises til andre end Kundens rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra GS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Før Kundens rådgivere får adgang til Ydelserne, skal Kunden sikre, at Kundens rådgivere (1) er underlagt tavshedspligt og (2) er oplyst om, at GS intet ansvar har i forhold til Kundens rådgivere, og at Ydelserne ikke må anvendes til andet end det mellem GS og Kunden aftalte eller forudsatte formål. Kunden er ansvarlig over for GS for overtrædelse af denne bestemmelse fra Kundens rådgiveres side.

7.3. GS indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af post, e-mail og telefax. GS anvender gerne krypteret kommunikation eller digital signatur efter nærmere aftale med Kunden.

7.4. I det omfang GS i forbindelse med Aftalen behandler oplysninger omfattet af persondataloven, er GS databehandler i persondatalovens forstand og handler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig. Reglerne i persondatalovens § 41, stk. 3-5 gælder ligeledes for behandlingen ved GS.

7.5. Kunden er ansvarlig for, at overgivelse af oplysninger til GS og dennes Underleverandører overholder alle de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

7.6. GS er ikke som følge af Aftalen forhindret i at tilbyde og levere ydelser til andre kunder, selv om disse måtte være konkurrenter eller have interesser, som strider mod Kundens.

7.7. GS er med respekt af sin tavshedspligt, jf. pkt. 7.1. berettiget til som reference over for tredjemand at oplyse om karakteren af og sit engagement med Kunden.

8. Ansvarsbegrænsning, forældelse mv.

8.1. GS er ansvarlig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og fritagelser, som fremgår af Aftalen, i det omfang dennes bestemmelser ikke er uforenelige med gældende lovgivning.

8.2. GS’s samlede erstatningsansvar er begrænset til fem gange GS’s honorar (ekskl. moms) for Ydelserne.

8.3. GS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab eller noget andet indirekte tab eller tab lidt af tredjemand.

8.4. GS er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til det af Kunden, Kundens rådgivere og leverandører leverede materiale, oplysninger, systemer, ydelser mv., jf. pkt. 4. GS har ikke noget ansvar for ydelser leveret af tredjemand antaget af Kunden, herunder Kundens rådgivere og leverandører.

8.5. GS er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser under Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for GS’s og/eller Underleverandørers kontrol.

8.6. Kunden kan alene støtte ret på GS’s endelige Ydelser. Mundtlig rådgivning, der ikke er bekræftet skriftligt, samt breve, rapporter mv. i udkast udgør ikke GS’s endelige ydelser.

8.7. Kunden skal straks give GS skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved Ydelserne eller forhold, som kan give anledning til, at der rejses krav mod GS. GS har ret til at afhjælpe en konstateret fejl eller mangel ved Ydelserne inden for en efter omstændighederne passende frist.

8.8. Ethvert krav mod GS forældes et år efter det tidspunkt, hvor Kunden blev eller burde være blevet opmærksom på det forhold, som giver anledning til kravet. Dog gælder en absolut forældelsesfrist på tre år efter, at det erstatningspådragende forhold/rådgivning har fundet sted.

8.9. Kunden skal holde GS, GS’s partnere, medarbejdere, Underleverandører og Underleverandørers partnere og medarbejdere skadesløse for ethvert krav – samt hermed forbundne omkostninger og tab – som rejses af tredjemand i relation til Aftalen og/eller Ydelserne, eksempelvis ved overtrædelse af pkt. 7.3, som følge af Kundens og Kundens rådgiveres og leverandørers handlinger eller undladelser eller som følge af manglende eller urigtige oplysninger og materialer leveret af Kunden eller Kundens rådgivere og leverandører.

9. Rettigheder

9.1. GS bevarer ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til materiale, herunder koncepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, spreadsheets, software, databaser, metoder, rapporter, knowhow mv., som anvendes til brug for, eller som opstår som led i GS’s opfyldelse af Aftalen. GS bevarer endvidere ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til Ydelserne og enhver form for materiale, herunder internt materiale (udkast, arbejdspapirer og lignende), som fremkommer som led i opfyldelse af Aftalen. GS må anvende sine immaterielle rettigheder i forhold til andre kunder eller på anden vis.

9.2. Kunden har alene en brugsret til Ydelserne. Brugsretten er ikkeeksklusiv og ikke-overdragelig.

10. Elektronisk kommunikation

10.1. GS og Kunden accepterer brug af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, cd-rom eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. GS og GS’s Underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

11. Gyldighed

11.1. Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalen eller dele heraf erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ufravigelig lovgivning, senere ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, vil sådanne bestemmelser ikke anses som en del af Aftalen. Gyldigheden af Aftalens øvrige bestemmelser påvirkes ikke.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg.

12.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen eller Ydelserne, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både Kunden og GS har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og kendelsen.